İçeriğe geç

Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Başvurusu

  Kirikkale-Delice-Belediyesi-Memur-Basvurusu

  Kırıkkale ili Delice Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
  Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
  KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara
  açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 11.12.2023-13.12.2023 tarihleri arasında
  mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Delice Belediye Başkanlığı
  Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:10 Delice/Kırıkkale adresine şahsen veya iadeli
  taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.
  a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
  b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.

     Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Alım İlanı 13.12.2023

  Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Başvurusu Genel Kriterler

  İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  İstanbul Kadıköy Belediyesi Memur Başvurusu

  Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Başvurusu Özel Kriterler

  a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
  alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
  almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  d) V.H.K.İ. ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarına başvuracak adaylar için Millî Eğitim
  Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okuldan
  bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

  İstenen Belgeler

  delice.bel.tr internet sitesinden yada belediye binasından alınan başvuru belgesine ek olarak;

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
  4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
  6. 4 adet biyometrik fotoğraf
  7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.
  10. V.H.K.İ. ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarına başvuracak adaylar için Millî Eğitim
  Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi
  gördüğünü belgelemek,
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
  yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza
  ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir