İçeriğe geç

İzmir Dikili Belediyesi Memurluk Başvurusu

  dikili

  İzmir ili Dikili Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen
  boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  • Tahsildar GİH 10 2
  • Zabıta Memuru GİH 10 2

  İzmir Dikili Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Adayların, sözlü sınava katılabilmeleri için;
  a) Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle
  birlikte 06/11/2023 gününden 10/11/2023 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat
  09:00-17:00 arasında) Cumhuriyet Mahallesi 313 Sokak No: 22 Dikili/İZMİR adresindeki Dikili
  Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta
  yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu
  olmayacaktır.)
  b) Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru
  tarihleri içerisinde belediyenin [email protected] mail adresine yapılacaktır.
  c) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda
  belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümleri yapılmak üzere Cumhuriyet Mahallesi 313 Sokak No:
  22 Dikili/İZMİR adresinde bulunan, Dikili Belediyesi hizmet binasına istenilen belgelerle birlikte
  şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular
  kabul edilmeyecektir. Boy ve kilo ölçümleri Belediyemiz binasında yapılacaktır.
  d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İzmir Dikili Belediyesi Memurluk Başvurusu Özel ve Genel Şartlar

  Genel Şartlar 

  İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  f) İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  g) Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru
  yapabilecektir.

  İlginizi Çekebilir:  Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Özel Şartlar

  a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2022-KPSS-P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
  alım yapılacak kadroların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
  almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
  tespitleri Belediye görevlisi tarafından başvuru esnasında yapılacaktır.
  d) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30
  yaşını doldurmamış olmak.
  e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  Gerekli Belgeler

  Başvuru Sırasında;
  Başvuru Formu Belediyenin internet sayfasından (www.izmir-dikili.bel.tr) temin
  edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna
  yapıştırılacaktır),
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı
  yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir