İçeriğe geç

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  tapu

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak
  amacıyla, puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Başvurular, 18.12.2023 tarihinden 22.12.2023 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-Devlet
  üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer
  Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta
  yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve
  erkek adayların askerlik bilgisi e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile
  temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu
  bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve
  düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri
  belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
  aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da
  jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 22.12.2023

  Genel Kriterler

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
  2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
  olarak çalışmıyor olmak.
  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
  edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
  belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi
  yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

  İlginizi Çekebilir:  THY Afetzede Adaylara Yönelik İstihdam Başvurusu

  Özel Şartlar

  1) Sözleşmeli Tekniker
  a) 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
  b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden
  mezun olmak. (Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
  c) Arşiv araştırması olumlu olmak.
  2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde
  belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum
  olmamak.
  2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
  özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
  uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
  malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
  dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
  devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
  b) Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak pozisyonlar
  için, önlisans, diğer birimler için lise mezunu olmak.
  c) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), lise
  mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli
  bir KPSS puanı almış olmak.
  ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
  kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvuruları
  geçersiz sayılacaktır.)
  d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün
  almamış olmak.
  e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
  olmamak,
  f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla
  olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla
  olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark
  17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten
  az olmaması gerekmektedir.)
  g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
  bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) maddelerinde belirtilen
  hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla
  belgelendirilecektir.)
  ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

  İlginizi Çekebilir:  İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir