İçeriğe geç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  cevre

  Bakanlığımıza bağlı merkezi Ankara’da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih
  ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı
  ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere aşağıda nitelikleri belirtilen toplam (6) adet Destek Personeli (Temizlik)
  pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu

  13/03/2023 tarihinde başlayıp 24/03/2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir. Başvurular şu kanallar aracılığı ile yapılabilir.

  1. e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım sayfasından yapılabilir.
  2. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılabilir.

  Başvurular şahsen yapılır. Posta yada benzeri şekilde başvurular kabul edilmez. Başvuru için dikkat edilmesi gereken detaylar şu şekilde sıralanabilir:

  • Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin
   edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Ancak adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden
   adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
  • Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım
   ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
   bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
  • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru
   şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
  İlginizi Çekebilir:  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvurusu Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
   devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
   fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  5. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
   yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat
   edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
  • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda
   bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
   sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
   yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
  • Adaylar yukarıda yer alan ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir